Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Den långsiktiga trenden med en minskad studentvolym inom högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå fortsatte under 2016. Antalet helårsstudenter uppgick till 291 930, vilket är en minskning med 1 720 helårsstudenter jämfört med 2015.

Minskningen beror på att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter var lägre 2016 än 2015 till följd av att en tillfällig utbyggnad av högskolan upphörde.

Den studieavgiftsfinansierade verksamheten fortsatte däremot att växa, men ökningen av antalet betalande studenter uppvägde inte minskningen av antalet anslagsfinansierade studenter, varför studentvolymen totalt sett minskade.

Uppgifterna kommer från UKÄ:s sammanställning av årsredovisningarna för 2016 från landets statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 33 lärosäten omfattas av analysen.