Utländska studenters prestation ökar mest

Utländska studenters prestationsgrad ökar. Svenska studenters prestationsgrad ligger i stort sett på samma nivå som tidigare. Det visar en analys av läsåren 2004/05-2013.

Prestationsgrad är ett mått på i vilken utsträckning studenter tar de högskolepoäng de är registrerade för.

– Utländska studenters prestationsgrad ökade markant mellan läsåren 2011 och 2012. Värt att nämna är att ökningen främst inte var i de grupper som påverkades av införandet av studieavgifter. Den senaste statistiken visar att utländska studenters prestationsgrad fortsätter att öka även om ökningen inte är lika stor, säger Håkan Andersson, utredare på UKÄ:s analysavdelning och ansvarig för analysen.

Svenska studenters prestation på samma nivå som tidigare år

Svenska studenters prestationsgrad har på övergripande nivå legat relativt stabilt under de senaste åren.

Kvinnor fortsätter att ha en högre prestationsgrad än män. Det gäller oavsett om studierna sker på program eller på fristående kurser. Yngre studenter har också högre prestationsgrad. De som har högst är 22–24-åringarna, säger Håkan Andersson.

Kort om analysen:

  • UKÄ har undersökt studenters prestationsgrad det vill säga i vilken utsträckning studenterna tar de högskolepoäng de är registrerade för ett visst läsår
  • Den genomsnittliga prestationsgraden för studenter registrerade i högskolan läsåret 2013/14 var 81,4 procent, en ökning med knappt 1 procentenhet sedan läsåret 2012/13. Ökningen i prestationsgrad sker framför allt för inresande studenter.
  • Utländska, det vill säga inresande, studenter har högst prestationsgrad. Inresande studenter presterar i nivå med svenska studenter på generella program men tar betydligt större andel av poängen per kursregistrering på fristående kurser, 83 procent för kvinnorna och 80 procent för männen jämfört med 70 respektive 64 procent för de svenska kvinnorna respektive männen (notera att det endast är campusstudier som jämförs här).
  • Kvinnor fortsätter att ha en högre prestationsgrad än männen oavsett om studierna sker på program eller på fristående kurser.
  • Studenter i de äldre åldersgrupperna har generellt sett lägst prestationsgrad. Högst har yngre studenter främst 22-24-åringar. Undantaget är fristående kurser på distans där studenter som var 35 år eller äldre hade lika hög prestationsgrad som gruppen 22-24 åringar.