Färre unga påbörjar högre utbildning

Färre unga påbörjar högskolestudier. Unga på större orter påbörjar oftare en högskoleutbildning jämfört med unga på mindre orter. Ett annat mönster som består är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan.

Färre från mindre orter väljer högre utbildning

Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning.

Alla vill inte studera på högskola och universitet men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns. Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå. Högskolor och universitet har också ett tydligt och viktigt uppdrag att bredda rekryteringen, säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning.

En nedåtgående trend

För de yngsta som följts upp är det en nedåtgående trend. Förklaringar kan vara förändringar i arbetsmarknaden och minskad utbildningsvolym för lärosätena. I samband med införandet av den nya gymnasieskolan sjönk andelen elever med grundläggande behörighet till högskolestudier vilket också kan bidra till minskningen.

Andelen av de äldre som påbörjar högre studier har också minskat något sedan föregående år och är drygt 43 procent.

Storstadslänen i topp

Det är stora skillnader mellan olika län och kommuner i Sverige. Stockholms län och Uppsala län ligger i topp, där påbörjar nästan hälften av ungdomarna en högre utbildning senast när de fyllt 24 år. Lägst var andelen i Gotlands län och Jämtlands län där cirka en tredjedel påbörjat högskolestudier. På kommunnivå kan skillnaderna vara mycket stora och det skiljde 56 procentenheter mellan den kommun som har lägst och högst övergång.

Mer än hälften av alla 24-åriga kvinnor påbörjar högre studier

Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar.

– Skillnaderna mellan kvinnor och män består. Det här är ytterligare ett område där det behövs en diskussion om varför det ser ut som det gör och vilka effekter det får både för samhället och individen, säger Annika Pontén.

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner samt vid olika åldrar. Årskullarna har följts upp vid 19, 21 och 24 års ålder.

Diagram: Andel som påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19, 21 och 24 års ålder fördelat efter årskullar födda 1982–1996:

Andel som påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19, 21 och 24 års ålder fördelat efter årskullar födda 1982-1996.