Många hoppar av ämneslärarutbildningen första året

Många studenter väljer att hoppa av den nya lärarutbildningen, visar en ny analys från UKÄ. Avhoppen varierar kraftigt mellan de olika inriktningarna och fler män än kvinnor hoppar av. Flest avhopp sker på ämnes­lärar­utbildningen och grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6.

38 procent hoppar tidigt av ämneslärarutbildning för årskurs 7-9

I en ny rapport sammanställer UKÄ för första gången andelen avhopp från den nya lärarutbildningen. På ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 visar analysen att cirka 38 procent av studenterna hoppat av i ett tidigt skede.

Ur ett lärarförsörjningsperspektiv är det mycket problematiskt med de stora avhoppen från ämneslärarutbildningen. Med dagens lärarbrist, som ser ut att bli allt allvarligare, behöver fler påbörja och inte minst slutföra en lärarutbildning, säger Harriet Wallberg, universitetskansler.

Stora variationer på avhopp mellan olika inritningar

Avhoppen från den nya lärarutbildningens olika inriktningar varierar kraftigt. På ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan har cirka 29 procent hoppat av sin utbildning. För grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6 är motsvarande siffra 27 procent.

Studenter som läser till ämneslärare via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) hoppar av i betydligt lägre utsträckning än de som läser ordinarie ämneslärarutbildning. Fler studenter på inriktningarna mot yngre barn: förskola, fritidshem och grundskola årskurs 1-3 finns kvar under den senare delen av utbildningen. På förskollärarutbildningen ser 77 procent av studenterna ut att gå kvar på sin utbildning.

Män hoppar av i högre grad än kvinnor

Lärarutbildningarna är kvinnodominerade, särskilt inriktningarna mot yngre barn har mycket stor andel kvinnliga studenter. Gemensamt för samtliga inriktningar är att män verkar hoppa av utbildningen i högre grad.

Störst är skillnaden mellan kvinnors och mäns avhopp på inriktningen mot fritidshem och förskoleklass årskurs 1-3.

Men det mest anmärkningsvärda är att hela 41 procent av männen på ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 hoppar av tidigt, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro

Avhoppen respektive kvarvaron på de olika inriktningarna på den lärarutbildning som startade 2011 förefaller variera kraftigt. Jämförelsen visar tydligt att avhoppen förefaller klart högst på ämneslärarutbildningen, särskilt då på inriktningen mot årskurs 7-9. Allra lägst verkar avhoppen vara på förskollärarutbildningen. Men alla inriktningarna mot de yngre eleverna har betydligt lägre andel avhopp än ämneslärarutbildningen.

De längre lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro baserat på de studenter som påbörjade en längre lärarutbildning höstterminen 2012:

De längre lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro baserat på de studenter som påbörjade en längre lärarutbildning höstterminen 2012.

Även om det ännu är för tidigt att beräkna examensfrekvensen på de nya lärarutbildningarna torde det redan nu vara helt klart att examensfrekvensen kommer att bli mycket lägre på den ordinarie ämneslärarutbildningen jämfört med de övriga lärarutbildningarna. Men grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 har nästan lika stor andel tidiga avhopp som gymnasielärarutbildningen.

Avhoppen på de kortare lärarutbildningarna (yrkeslärare och ämneslärare via KPU) förefaller betydligt lägre även om det inte går att göra en identisk bedömning.

De kortare lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro baserat på de studenter som påbörjade en kortare lärarutbildning höstterminen 2012:

De kortare lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro baserat på de studenter som påbörjade en kortare lärarutbildning höstterminen 2012.

Mäns och kvinnors avhopp från lärarutbildningarna

Det är en stor dominans av kvinnor på lärarutbildningarna. Bland nybörjarna utgör kvinnorna runt 72 procent och bland de examinerade är kvinnorna ungefär 80 procent.

Denna skillnad bör betyda att män i högre grad hoppar av lärarutbildningen. Så är också fallet. I figuren nedan jämförs mäns och kvinnors avhopp från lärarutbildningen enligt samma bedömning som i ovanstående avsnitt. På alla inriktningarna verkar män hoppa av utbildningen i högre grad.

Störst skillnad mellan mäns och kvinnors avhopp verkar det vara på inriktningen F-3. Särskilt anmärkningsvärt, utöver denna skillnad, är att hela 41 procent av männen verkar hoppa av ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 i ett tidigt skede.

De längre lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro uppdelat på kön - baserat på de studenter som påbörjade en längre lärarutbildning höstterminen 2012:

De längre lärarutbildningarnas avhopp och kvarvaro uppdelat på kön - baserat på de studenter som påbörjade en längre lärarutbildning höstterminen 2012.

Om analysen: Det finns idag inga direkta mått på avhopp och det är för tidigt att mäta examensfrekvens på den nya lärarutbildningen som startade 2011. UKÄ har i den här analysen på tittat på studenterna som påbörjade utbildningen höstterminen 2012 och undersökt när de senast varit registrerade. På så sätt har vi fått fram hur stora andelar av studenterna som verkar ha avslutat sina studier tidigt.