Lärosätenas årsredovisningar 2015: Antalet studenter ökar igen

UKÄ har sammanställt universitetens och högskolornas årsredovisningar. För första gången sedan 2010 ökade antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå.

2015 var antalet helårsstudenter 293 650, vilket är 450 fler än 2014.

Betalande studenter ökar

Ökningen i antal helårsstudenter beror på att antalet betalande studenter ökade kraftigt, vilket uppväger en fortsatt minskning av de anslagsfinansierade helårsstudenterna. Den successiva permanenta utbyggnad av högskolan som påbörjades 2015 har ännu inte fått genomslag i fler helårsstudenter eftersom tillfälliga utökningar samtidigt upphör.

2011 infördes studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz. 2015 var antalet betalande studenter 4 070 vilket är 970 fler än året innan. De betalande studenterna motsvarar dock endast 1,4 procent av utbildningsvolymen på grundnivå och avancerad nivå.

Antal helårsstudenter vid statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping 2005-2015:

Antal helårsstudenter 2005-2015

God ekonomi överlag

År 2015 var den totala kostnaden för verksamheten vid de universitet och högskolor som omfattas av denna analys 65,9 miljarder kronor.

Sett till hela verksamheten har lärosätena en god ekonomi men deras ekonomiska förutsättningar varierar.

Stora universitet omsätter flera miljarder per år, vilket är tio gånger mer än många högskolor

De största universiteten omsätter flera miljarder kronor på ett år. av dem är Lunds universitet störst med kostnader på 7,8 miljarder 2015. Vid övriga stora universitet varierade omsättningen mellan 3,2 och 6,5 miljarder kronor 2015.

Minst är de konstnärliga högskolorna samt Gymnastik- och idrottshögskolan, som omsatte mellan knappt 0,1 och 0,3 miljarder kronor 2015.