Antalet doktorsexamina har ökat fyra gånger sedan 1973

Under perioden 1973-2014 har antalet avlagda doktorsexamina ökat inom alla ämnesområden. Ökningen har skett främst sedan mitten av 1990-talet och fram till och med 2008. Inom medicin och hälsovetenskap har antalet doktorsexamina ökat mest, men relativt sett har den största ökningen skett inom teknik.

Doktorsexamina har ökat inom alla ämnesområden

Antalet doktorsexamina ökat kraftigt från 710 till 2 850 mellan åren 1973–2014.

Störst ökning inom medicin och hälsovetenskap

Under perioden 1973-2014 har alltså antalet doktorsexamina ökat kraftigt och i absoluta tal är ökningen störst inom medicin och hälsovetenskap med 760 examina. Inom teknik och naturvetenskap har antalet ökat med 480 respektive 460 medan ökningen inom samhällsvetenskap har varit 350 examina. Under perioden har ökningen av doktorsexamina inom humaniora och lantbruksvetenskap varit betydligt lägre med ökningar om 50 respektive 30 examina.

Relativt sett har dock den största ökningen av antalet doktorsexamina skett inom teknik, där de blivit sex gånger fler under perioden.

Doktorsexamina per forskningsämnesområde:

Doktorsexamina per forskningsämnesområde:

Klicka på bilden för att förstora diagrammet.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen har vuxit kraftigt i omfattning sedan 1973. Både antalet nybörjare och antalet doktorander har ökat betydligt.

UKÄ och SCB har förlängt tidigare tidsserier över nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå uppdelade på forskningsämnesområden.

I denna analys redovisas för första gången uppgifterna för åren 1973-1998 uppdelade på forskningsämnesområde (ämnesområde) enligt ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”. Detta gör det möjligt att studera utvecklingen av forskarutbildningen ämnesuppdelat för perioden 1973-2014.