Ökning av antalet examina 2014/15

Fler än någonsin, 67 900 studenter, tog examen i högskolan läsåret 2014/15. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2013/14, som också var ett toppår. Mest ökade antalet examinerade, det vill säga antalet personer som fått examensbevis utfärdat, på avancerad nivå.

Även antalet examina fortsätter att öka. Förra året utfärdades 80 900 examina vilket också är 3,5 procent fler jämfört med 2013/14. Att antalet examina ökat de senaste åren kan till stor del förklaras med att en ny avancerad nivå infördes i det svenska högskolesystemet år 2007. Många tar dessutom ut fler än en examen efter samma utbildning. Att ta ut sådana dubbla examina fortsätter att vara en stark trend och vanligast är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen.

Fler kvinnor examineras från teknisk utbildning

Det har blivit vanligare att kvinnor väljer att gå en teknisk utbildning. Bland examinerade inom såväl teknik som lant- och skogsbruk har andelen kvinnor ökat kraftigt. Snedfördelningen av kvinnor och män i högskolan kvarstår. Kvinnorna utgör 60 procent av studenterna inom högskolan och av dem som examinerades läsåret 2014/15 var 63 procent kvinnor och 37 procent män.

I denna rapport analyseras utvecklingen av examina och examinerade inom den högre utbildningen sedan början av 1990-talet. Analysen tar också upp examensfrekvens på olika typer av utbildningar, som ett exempel på genomströmning. Slutligen jämförs antalet examinerade läsåret 2014/15 med arbetsmarknadens behov inom några yrken som utpekats som bristyrken.

Antal examinerade individer 1991/92-2014/15 efter inriktning