Färre nybörjare i högskolan 2014/15

86 000 nya studenter började studera vid svenska universitet och högskolor läsåret 2014/15. Det är det femte året i rad som antalet nybörjare minskar och antalet är nästan 20 procent färre än toppåret 2009/10.

Totalt sett minskade antalet nya studenter med två procent. Det var de svenska studenterna som stod för minskningen. Under samma period ökade antalet nya utländska studenter.

Uppgifterna för hösten 2015 visar att dessa trender fortsätter. Men aviserade satsningar från regeringen på bland annat vårdutbildningar och lärarutbildningar kan komma att förändra bilden, säger Niklas Karlsson, utredare vid UKÄ.

Nybörjare på högskolan i ett tioårsperspektiv

Antalet högskolenybörjare under de senaste tio läsåren (2005/06-2014/15):

Antalet högskolenybörjare läsåren, 2005/06-2014/15

Unga som börjar på högskolan

Andelen 19-åringar som börjar studera i högskolan har under de senaste åren minskat. Från 16 procent läsåret 2009/10 till 14,6 procent läsåret 2014/15. Läsåret 2014/15 har andelen 19-åringar bland högskolenybörjarna sjunkit samtidigt som de som äldre ökat något.

Antalet 19-åriga högskolenybörjare samt andel av 19-åringarna som påbörjat högre utbildning under läsåren 2005/06-2014/15:

Antalet 19-åriga högskolenybörjare

Yrkesexamensprogram populärast

I analysen tittar UKÄ också på nybörjare på olika program. Statistiken visar att antalet nybörjare på yrkesexamensprogram i sin helhet har ökat de senaste tre läsåren. Läsåret 2014/15 ökade dessa nybörjare med 3 procent och det är framförallt de olika lärarprogrammen som ökar.

Samtidigt som antalet nybörjare på yrkesexamensprogram ökar så minskar nybörjarna på generella program mot högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. Masterexamen är det enda program som ökade läsåret 2014/15, vilket beror på fler inresande studenter som i stor utsträckning studerar masterutbildningar. Svenska nybörjare minskar på samtliga av dessa generella program.