Fyra år med studieavgifter

Det sker en stadig ökning av antalet studenter från länder utanför EU/EES som inte studerar inom ett utbytesprogram. Men fortfarande är antalet lågt i förhållande till innan studieavgiftsreformen 2011.

3 700 betalande studenter från länder utanför EU/EES 2014

Totalt 3 700 betalande studenter från tredjeland (länder utanför EU/EES) studerade i Sverige hösten 2014. Det var 800 fler än året innan, vilket motsvarar en ökning med 30 procent.

Jämfört med första terminen efter att studieavgifterna infördes har antalet betalande studenter ökat med 2 300 personer.

Låg andel kvinnor

I förhållande till andra studerandegrupper är andelen kvinnor bland inresande betalande freemover-studenter låg, 42 procent. Kvinnor utgör 54 procent av ickebetalande freemover-studenter och 53 procent av utbytesstudenterna. Andelen kvinnor bland svenska studenter är 60 procent.

Andelen kvinnor bland de betalande studenterna har minskat sedan 2011. Trenden inom denna grupp skiljer sig därmed från trenden inom högskolan i stort, där andelen kvinnor ökar.

Kina och Indien i topp

Hösten 2014 kom de betalande studenterna från 107 olika länder. Majoriteten kom från Asien och av dessa kom allra flest från Kina. Kina stod för 23 procent av alla betalande freemover-studenter i Sverige, vilket motsvarar 900 personer. Många kom också från Indien, det land som relativt sett ökat mest sedan studieavgifter infördes.

Studieavgifter betalas antingen med egna medel eller med stipendier. Det finns två statliga stipendieprogram som är riktade till just tredjelandsstudenter. Universitets- och Högskolerådet (UHR) riktar stipendier till särskilt kvalificerade studenter och lärosätena ansvarar själva för att fördela dessa medel. Svenska Institutet (SI) har stipendieprogram som riktas till studenter från tolv länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Freemover: Hösten 2011 infördes studieavgifter i Sverige för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz (tredjeländer). Med freemover menas att studenten ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram. Utbytesstudenter berörs alltså inte av avgifterna.

Antalet registrerade inresande betalande freemover-studenter per världsdel:

Antalet registrerade inresande betalande freemover-studenter per världsdel - diagram