Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka

Utländska studenter vid svenska universitet och högskolor har markant ökat sin prestationsgrad mellan läsåren 2010/11 och 2011/12. Prestationsgrad är ett mått för i hur stor utsträckning studenter tar de poäng de är registrerade för.

Prestationsgraden ökade markant för utländska studenter mellan läsåren 2010/11 och 2011/12. För svenska studenter var motsvarande ökning svag med knappt en procentenhet.

Totalt sett ökade prestationsgraden för tredje läsåret i rad. Läsåret 2012/13 tog studenterna 81,4 procent av de poäng de varit registrerade för inom fyra terminer, vilket är något högre än läsåret innan. UKÄ:s analys redogör även för studenternas prestationsgrad fördelat per lärosäte.

Antal utländska studenter ökar

Ökningen för utländska studenter fortsätter till läsåret 2012/13 och då främst på generella program, från 81 till 84 procent. De utländska studenterna presterar i nivå med de svenska studenterna på generella program. På fristående kurser tar de däremot betydligt större andel av poängen, 82 procent jämfört med 68 procent för de svenska studenterna.

Prestationsgrad för utländska studenter läsåren 2004/05-2012/13

Diagrammet är fördelat på studietyp och kön:

Diagram: Prestationsgrad inresande studenter