Lärosätenas årsredovisningar 2014

Intresset för högskolestudier är fortsatt stort i Sverige, men för fjärde året i rad minskade antalet anslagsfinansierade helårsstudenter. 2014 uppgick de till 290 100 vilket är 3 600 färre än året innan. Detta visar UKÄ:s sammanställning av information i årsredovisningar från universitet och högskolor.

Minskningen i antalet studenter som finansieras av statliga anslag uppvägs till en mindre del av fler betalande studenter. 2011 infördes studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz. Än så länge utgör de betalande studenterna bara en procent av alla studerande på grundnivå och avancerad nivå, men de ökar stadigt och uppgick till 3 100 under förra året.

Sammantaget för hela verksamheten har lärosätena en god ekonomi. Men det gäller inte alla då de ekonomiska förutsättningarna varierar.

Diagram: Faktiskt antal anslagsfinansierade helårsstudenter

Diagrammet visar det faktiska antalet anslagsfinansierade helårsstudenter lärosäten med takbelopp respektive takbelopp omräknat till helårsstudenter (teoretisk utbildningskapacitet) 2004-2014 samt prognos för den teoretiska utbildningskapaciteten 2015-2018 vid samma lärosäten:

Faktiskt antal anslagsfinansierade helårsstudenter - diagram

Översiktlig ekonomisk uppföljning

I UKÄ:s analys av lärosätenas årsredovisningar ingår också en översiktlig ekonomisk uppföljning av lärosätenas totala verksamhet.

De statliga anslagen för utbildning respektive forskning är två separata anslag. Lärosätena får ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt ett för forskning och utbildning på forskarnivå.

Totala kostnader för sektorn: nära 64 miljarder kronor

År 2014 var de totala kostnaderna 63,6 miljarder kronor vid de lärosäten som omfattas av denna analys. Det är 1,9 miljarder kronor mer än 2013, alltså en ökning på knappt tre procent i löpande priser.

Mätt som kostnader är det stora skillnader i lärosätenas storlek:

  • Minst är de konstnärliga högskolorna samt Gymnastik- och idrottshögskolan, som omsatte mellan 70 och 270 miljoner kronor 2014.
  • Störst är Lunds universitet med kostnader på 7,5 miljarder kronor. Lunds universitet står därmed ensamt för mer än en tiondedel av lärosätenas totala kostnader.
  • Övriga större universitet omsatte mellan 3 och 6 miljarder kronor 2014. De mindre universitetens kostnader varierar omkring 1-1,5 miljarder kronor och dit hör också Malmö högskola.
  • Vid övriga högskolor låg kostnaderna i intervallet 430-840 miljoner kronor. Sammantaget är alltså de största universiteten mer än tio gånger större än många högskolor.