Uppdaterat diagram: Kvalitetsutvärderingarna – utfall per lärosäte

En tidigare analys om utfallet av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011-2014 publicerades i maj 2014 och avsåg utvärderingsresultat fram till 7 mars 2014. Efter att alla utvärderingar är avslutade har nu ett diagram från analysen uppdaterats.

Resultat av utvärderingarna per lärosäte efter avslutad utvärderingscykel

Hösten 2014 avslutade UKÄ en cykel i sina utvärderingar av kvaliteten på högskoleutbildningar. Drygt 2 000 utbildningar har utvärderats mellan 2011 och 2014.

Det nu uppdaterade diagrammet visar skillnaderna mellan universiteten och högskolorna i hur stor andel av utbildningsvolymen, mätt genom antalet avlagda examina, som utvärderats och fått olika omdömen.

Diagrammet visar fördelningen av de olika utfallen av kvalitetsutvärderingarna (i procent). Där visas också den andel av lärosätenas utbildningsvolym (mätt genom antalet avlagda examina) som inte har utvärderats.

Diagram: skillnaderna mellan lärosäte i hur stor andel av utbildningsvolymen, mätt genom antalet avlagda examina, som utvärderats och fått olika omdömen.

Endast lärosäten där minst 500 examina avlagts under 2011 och 2012 redovisas i diagrammet. Populationen (143 000 examina) inkluderar utbildningar som inte har omfattats av den nuvarande utvärderingscykeln, bland andra lärarutbildningen, civilekonom­utbildningen, utbildningar under avveckling, huvudområden och yrkesexamina som hade färre än fem självständiga arbeten samt enstaka kurser som inte omfattades av kursfordringarna för någon examen. Till stor del förklarar detta andelarna examinerade i diagrammet som genomgått en utbildning som inte varit föremål för utvärdering inom cykeln (i diagrammet markerad gul).

Av det totala antalet examina som 2011 och 2012 utfärdats vid lärosätena hade 14 procent tagits ut från utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet, 43 procent hade tagits ut från utbildningar som hade fått omdömet hög kvalitet och drygt 7 procent från utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet. 36 procent hade tagits ut från utbildningar som inte varit föremål för en utvärdering.

Av den utvärderade utbildningsvolymen (mätt genom antalet avlagda examina och i diagrammet markerad blå, röd och grå) hade 22 procent fått omdömet bristande kvalitet, 68 procent har fått omdömet hög kvalitet och 10 procent mycket hög kvalitet.

Uppföljningar av omdömet bristande kvalitet

Diagrammet utgår från det ursprungliga omdömet i utvärderingarna. De utbildningar som får omdömet bristande kvalitet följs upp efter ett år.

Resultat av genomförda uppföljningarna finns i UKÄ:s arkiv Resultatsök