Utvecklingen av studenternas prestationsgrad 2004/05-2011/12

Studenternas prestationsgrad ökar för andra året i rad, det vill säga studenterna tar i större utsträckning de poäng som de är registrerade för. Det visar ny statistik från UKÄ.

En ökad prestationsgrad innebär att studenterna i större utsträckning har tagit de poäng som de är registrerade för.

Läsåret 2011/12 tog studenterna totalt sett 80,5 procent av de poäng de varit registrerade för inom fyra terminer, vilket är något högre än läsåret innan.

Resultatet innebär att de senaste årens trend med svagt sjunkande prestationsgrader har vänt, säger utredare Håkan Andersson.

Distansutbildningarna ökar mest

Prestationsgraden inom fristående kurser på distans ökar vid drygt hälften av lärosätena. Sedan länge har fristående kurser den lägsta prestationsgraden av de olika studieformerna men analysen visar att svenska studenters prestationsgrad ökar mest på just dessa kurser, en ökning med 2 procentenheter.

Prestationsgraden bland distansstudenter är dock fortfarande betydligt lägre jämfört med campusstudenter. För utländska studenter ökade prestationsgraden relativt mycket på både fristående kurser och generella program, med 4 respektive 3 procentenheter.

Utvalda diagram

Prestationsgraden för svenska studenter

Diagrammet nedan visar prestationsgraden för svenska studenter läsåren 2004/05-2011/12 uppdelat på studieform. För de svenska studenterna läsåret 2011/12 var prestationsgraden 93 procent på konstnärliga program, 90 procent på yrkesexamensprogram och 85 procent på generella program. Motsvarande siffra för fristående kurser var 62 procent. Notera den brutna y-axeln.

Prestationsgraden för svenska studenter

Prestationsgraden för utländska studenter

Diagrammet nedan visar prestationsgraden för inresande studenter läsåren 2004/05-2011/12 uppdelat på campusbaserade generella program och campusbaserade fristående kurser fördelat på kön.

I likhet med gruppen svenska studenter så tar kvinnor generellt sätt fler av sina registrerade högskolepoäng än män bland de inresande studenterna. Bland kvinnorna har prestationsgraden ökat med ett par procentenheter på fristående kurser mellan läsåren 2004/05-2010/11, men samtidigt minskat lika mycket på generella program. Bland männen minskade prestationsgraden under samma period med 5 procentenheter på generella program men låg relativt stabilt på fristående kurser. Efter hösten 2010 infördes studieavgifter för inresande studenter utanför EU/EES och Schweiz (med undantag för studenter som kom inom ramen för utbytesprogram) vilket innebar att antalet nybörjare bland inresande studenter minskade med knappt 8500 studenter mellan läsåret 2010/11 och 2011/12. Samtidigt kan man se i diagrammet nedan att prestationsgraden ökar något under samma period för kvinnorna medan för männen ökar den markant, framför allt på fristående kurser (6 procentenheter). Notera den brutna y-axeln.

Prestationsgraden för inresande studenter