Tidsbegränsade anställningar inom högskolesektorn

UKÄ har tittat närmare på andelen tidsbegränsade anställningar bland forskande och undervisande personal på svenska högskolor och universitet. I genomsnitt har 31 procent av den forskande och undervisande personalen en tidsbegränsad anställning, men andelen varierar kraftigt mellan olika lärosäten, från 12 till 58 procent.

Varför skiljer det sig åt mellan olika lärosäten?

Personalsammansättningen vid lärosätet har stor betydelse, men det kan inte helt förklara skillnaderna i andelen tidsbegränsade anställningar.

Undersökningen visar att andelen tidsbegränsade anställningar delvis hänger samman med lärosätets inslag av forskning och i vilken utsträckning så kallade meriteringsanställningar förekommer. Till meriteringsanställningar hör forskarassistent, biträdande lektor eller postdoktor, tre anställningar som enligt högskoleförordningen ska vara just tidsbegränsade, eftersom de är avsedda att ge möjlighet att meritera sig för fortsatt forskarkarriär och högre befattning. Eftersom lärosäten som bedriver mer forskning har fler meriteringsanställda – har de också ofta fler tidsbegränsade anställningar.

Bland lärosäten med minst 100 helårspersoner var det vid Försvarshögskolan och Karolinska institutet som tidsbegränsade anställningar var vanligast. Minst vanligt var det vid Högskolan i Borås och Högskolan Väst.

Utvalda tabeller och diagram

Andel med tidsbegränsad anställning:

Andel med tidsbegränsad anställning

Andel med tidsbegränsad anställning 2013 vid olika lärosäten:

Lärosäten med minst 100 helårspersoner (undervisande och forskande personal)

Lärosäte

Andel med tidsbegränsad anställning

Försvarshögskolan

58 %

Karolinska institutet

49 %

Chalmers tekniska högskola

40 %

Uppsala universitet

37 %

Kungl. Tekniska högskolan

34 %

Lunds universitet

34 %

Stockholms universitet

33 %

Linköpings universitet

32 %

Göteborgs universitet

32 %

Luleå tekniska universitet

30 %

Örebro universitet

30 %

Sveriges lantbruksuniversitet

27 %

Södertörns högskola

27 %

Umeå universitet

26 %

Blekinge tekniska högskola

25 %

Mittuniversitetet

25 %

Högskolan i Skövde

22 %

Malmö högskola

21 %

Högskolan i Gävle

21 %

Mälardalens högskola

20 %

Linnéuniversitetet

19 %

Högskolan i Halmstad

19 %

Karlstads universitet

17 %

Högskolan Dalarna

16 %

Högskolan i Jönköping

16 %

Högskolan Kristianstad

16 %

Högskolan i Borås

12 %

Högskolan Väst

12 %

Samtliga lärosäten

31 %