Första analysen: kvalitetsutvärderingarna – utfall per lärosäte

UKÄ har inlett ett arbete för att analysera resultaten av kvalitetsutvärderingarna av högre utbildning. Den första i serien som presenteras här är en statistisk analys om vad utvärderingsresultaten säger om den totala kvaliteten på respektive lärosäte.

Analysen visar på svårigheter att bedöma kvalitet per lärosäte utifrån utvärderingarna, eftersom hänsyn måste tas till respektive lärosätes storlek och totala utbildningsutbud.

Antalet studenter vid olika utbildningar vid landets lärosäten varierar och olika stora andelar av utbildningsvolymen har hittills utvärderats av UKÄ. Detta innebär att jämförelser av lärosäten som helhet baserade på utfallet av hittills utvärderade huvudområden och yrkesexamina ger en begränsad bild. Syftet med denna analys är att bidra med ett underlag som kan nyansera bilden genom att relatera utfallet av utvärderingarna till den totala utbildningsvolymen vid lärosätena.

UKÄ kommer i en serie analyser och rapporter att analysera resultaten av våra kvalitetsutvärderingar. Olika frågeställningar kommer att undersökas för att få en bredare bild av utvärderingssystemet men också av svensk högre utbildning. Det handlar bland annat om studenternas bakgrund, i vilken mån utvärderingarna varit kvalitetsdrivande, genusperspektiv samt tvärvetenskapliga utbildningar.

Utvalt diagram

Diagrammet visar skillnaderna mellan lärosätena i hur stor andel av utbildningsvolymen mätt genom antalet avlagda examina som utvärderats och fått olika omdömen.

Jämför man exempelvis Högskolan Dalarna (längst till vänster) med Chalmers tekniska högskola (långt till höger) ser man att slutsatser om utbildningens kvalitet vid Högskolan Dalarna som helhet är mycket osäkra då endast en dryg tredjedel av utbildningsvolymen har utvärderats.

Endast lärosäten där minst 500 examina avlagts under 2011 och 2012 redovisas i diagrammet.

Skillnaderna mellan lärosätena i hur stor andel av utbildningsvolymen (mätt genom antalet avlagda examina) som utvärdertas och fått olika omdömen:

Skillnaderna mellan lärosätena i hur stor andel av utbildningsvolymen - mätt genom antalet avlagda examina - som utvärderats och fått olika omdömen.