Högskolan kan ta emot allt färre studenter

Universiteten och högskolorna kan inte möta det rekordstora söktrycket till högskolan. Lärosätena har behövt dra ner på utbildningsvolymen för att anpassa sig till minskade anslag. Den här utvecklingen ser ut att fortsätta de kommande åren.

Antalet helårsstudenter på universiteten och högskolorna fortsätter att minska. År 2013 var antalet statligt finansierade helårsstudenter 293 700 vilket är 6 500 färre jämfört med året innan. Det visar UKÄ:s analys av universitetens och högskolornas årsredovisningar för 2013.

Intresset för högskolestudier är rekordstort men det finns plats för allt färre studenter. Lärosätenas kapacitet att ta emot studenter ser dessutom ut att minska ännu mer de kommande åren, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ.

Anledningen är att regeringen från och med 2013 minskade anslagen permanent, bland annat som en följd av införandet av studieavgifter. Lärosätena måste helt enkelt anpassa studentvolymen till de förändrade ekonomiska ramarna. Det finns inte utrymme att finansiera lika många studenter som tidigare, trots den stora efterfrågan från studenter. Utifrån de förändringar i anslagen som är beslutade beräknas antalet helårsstudenter vara ungefär 276 000 år 2016. Det är nästan 20 000 färre än 2009.

År 2013 var antalet helårsstudenter 296 100 (inklusive studieavgiftsskyldiga), det vill säga 5 800 färre än 2012.

Stora minskningar vid Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Jönköping

Vid 23 av 36 lärosäten som omfattas av analysen minskade antalet helårsstudenter mellan 2012 och 2013. Vid Blekinge tekniska högskola (BTH) minskade antalet kraftigt för andra året i rad, 19 procent. Det betyder att studentvolymen vid BTH har minskat med nästan en tredjedel på bara två år. Andra lärosäten som kraftigt behövt dra ner antalet studenter är bland annat Mittuniversitetet och Högskolan i Jönköping, med minskningar på 9 respektive 8 procent.

400 miljoner i överskott

2013 var den totala kostnaden för lärosätenas verksamhet 62 miljarder kronor. Det samlade överskottet blev 400 miljoner kronor. Några lärosäten med stora positiva resultat i förhållande till omsättningen är Stockholms universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Knappt hälften av lärosätena redovisar negativa resultat, som förefaller vara planerat.

Utvalda diagram

Antal helårsstudenter vid statliga lärosäten 2003-2013 inklusive Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping:

Antal helårsstudenter vid statliga lärosäten 2003-2013

Faktiskt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter

Faktiskt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter vid statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping respektive takbelopp omräknat till helårsstudenter (teoretisk utbildningskapacitet) 2003-2013 samt prognos för den teoretiska utbildningskapaciteten 2014-2016 vid samma lärosäten.

Faktiskt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter

Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ingår inte i figuren eftersom de inte omfattas av systemet med takbelopp. Den studieavgiftsfinansierade verksamheten ingår inte heller.