Rekordmånga tog examen läsåret 2012/13

Läsåret 2012/13 tog 63 000 personer examen i högskolan. Det är en ökning med nästan 4 000 personer eller sex procent sedan föregående läsår. Det visar statistik från UKÄ.

Kvinnorna i klar majoritet

Fler än någonsin tog en examen från högskolan förra läsåret. Kvinnorna var i klar majoritet, 63 procent jämfört med 37 procent män, säger Magdalena Inkinen, utredare på UKÄ.

Sammanlagt utfärdades 74 400 examina till cirka 63 000 personer. Många tog alltså ut fler än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, exempelvis en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen. Trenden att ta ut dubbla examina blir allt vanligare för varje år.

Det utfärdas fortfarande fler generella examina än yrkesexamina, 42 900 jämfört med 30 500. Kandidatexamen är den i särklass största generella examen och sedan förra läsåret har antalet utfärdade kandidatexamina ökat med tio procent. De senaste tio åren har antalet kandidatexamina mer än fördubblats, från 12 600 till 25 300. Även masterexamen har ökat stort, med 19 procent jämfört med läsåret innan. Däremot minskade den ettåriga magisterexamen för första gången sedan den infördes 2007, en minskning på fem procent.

Lärarexamen ökade mest bland yrkesexamina

Läsåret 2012/13 tog 8 200 personer ut en lärarexamen. Det är den överlägset största yrkesexamen. Därefter följer sjuksköterskeexamen med 3 800 examina och civilingenjörsexamen med 3 300 examina. Lärarexamen är inte bara den största yrkesexamen utan också den som ökat mest i antal sedan förra läsåret, en ökning på 26 procent.

Även civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen ökade i antal, 10 respektive 13 procent. Mest minskade juristexamen, 8 procent följt av specialistsjuksköterskeexamen som minskade med 5 procent.

Yrkesexamina med fler än 1 000 utfärdade examina:

Examen

2011/12

2012/13

Förändring

Procent

Lärarexamen*

6 497

8 199

1 702

26

Sjuksköterskeexamen

3 917

3 828

-89

-2

Civilingenjörsexamen

3 048

3 344

296

10

Socionomexamen

2 436

2 369

-67

-3

Högskoleingenjörsexamen

1 928

2 173

245

13

Specialistsjuksköterskeexamen

2 046

1 942

-104

-5

Juristexamen

1 392

1 276

-116

-8

Civilekonomexamen

718

1 051

333

46

Läkarexamen

1 050

1 040

-10

-1

Totalt

28 573

30 519

1 946

7

*Avser lärarutbildning inriktad mot verksamhet i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Utvalda diagram

Antal utfärdade examina och examinerade individer läsåren 2003/04-2012/13:

Diagram: Antal utfärdade examina och examinerade individer läsåren 2003/04-2012/13.

Generella examina

Antal utfärdade generella examina (kandidatexamen, masterexamen, magisterexamen, gamla magisterexamina och högskoleexamen) – läsåren 2003/04-2012/13:

Antal utfärdade generella examina: kandidatexamen, masterexamen, magisterexamen läsåren 2003/04-2012/13.