Samma antal platser i högskolan som för tio år sedan

Enligt UKÄ:s beräkningar finns det år 2013 plats för 292 900 helårsstudenter i högskolan, lika många som för tio år sedan.

Efter tillfällig ökning minskar nu kapaciteten

I slutet av 1990-talet och de första åren in på 00-talen byggdes högskolan ut kraftigt, den senaste utbyggnaden skedde 2006. År 2008 genomfördes en besparing av takbeloppen som innebar att utbildningskapaciteten minskade. 2010 gjordes en tillfällig utbyggnad och utbildningskapaciteten var då som högst, 314 200 studenter. När den tillfälliga ökningen upphörde 2012 skedde en minskning av antalet studenter och minskningen har fortsatt 2013.

Kapaciteten kopplar till ersättningsnivåerrna

Antalet platser, eller kapaciteten, är även beroende av typ av utbildningsområde eftersom ersättningsnivåerna varierar mellan olika områden. Om andelen studenter inom områden med högre ersättning ökar blir det plats för färre studenter. På senare tid har regeringen betonat behovet av att lärosätena satsar på utbildningar inom teknik och vård som leder till examen, dessa är ofta dyrare än den genomsnittliga ersättningen. Det kan innebära en minskning av antalet platser.

Prognos: utbildningsvolymen blir lägre

Sammantaget visar prognoserna på att såväl den teoretiska utbildningskapaciteten som den faktiska utbildningsvolymen de närmaste åren kommer att vara lägre än idag.

Utvalda diagram

Takbelopp omräknat till helårsstudenter (teoretisk utbildningskapacitet) respektive faktiskt utfall helårsstudenter 2003-2012 samt motsvarande prognoser för 2013.

Takbelopp omräknat till helårsstudenter (teoretisk utbildningskapacitet) respektive faktiskt utfall helårsstudenter 2003-2012 samt motsvarande prognoser för 2013.

Källa: UKÄ:s NU-statistikdatabas, lärosätenas oktoberprognoser samt UKÄ:s egna beräkningar.

Årlig förändring i den teoretiska utbildningskapaciteten 2003-2012 samt prognos för 2013 uttryckt i antal helårsstudenter:

Årlig förändring i den teoretiska utbildningskapaciteten 2003-2012 samt prognos för 2013 uttryckt i antal helårsstudenter

I högskolan finns det ingen planerad utbildningsvolym, utan tillgängliga medel och utbildningsvolymens sammansättning sätter ramar för antalet helårsstudenter. I brist på andra mått används ofta det faktiska utfallet helårsstudenter som mått på antalet platser, men eftersom antalet varierar med såväl det ekonomiska utrymme som anslagen ger (de så kallade takbeloppen) som studenternas efterfrågan är det inget bra mått. Vid utbyggnader av högskolan gör staten ofta av pedagogiska skäl en schablonberäkning av utökningen till antal platser, men det finns inget mått på det totala antalet platser. Därför har vi gjort en schablonmässig omräkning av takbeloppen 2003-2012 till helårsstudenter, samt en prognos för 2013. Beräkningen utgår från den årliga genomsnittsersättningen per helårsstudent och visar att den teoretiska utbildningskapaciteten 2013 ligger på i stort sett samma nivå som 2003.