Ökade forskningsintäkter ger mer forskningstid

Sedan 2007 har forskningsintäkterna ökat påtagligt och den arbetstid som högskolans personal ägnar åt forskning och utbildning på forskarnivå har ökat i ungefär motsvarande utsträckning.

Ökade intäkter 2007-2012

Utvecklingen för Sveriges universitet och högskolor totalt visar att den arbetstid som ägnas åt forskning väl följer utvecklingen av den totala mängden forskningsintäkter.

Lärosätenas totala intäkter har ökat kraftigt mellan 2007 och 2012 och det beror främst på ökade intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå.

Tydlig skillnad mellan olika grupper av lärosäten

Om man sedan bryter ner siffrorna visar det sig dock att utvecklingen mellan de olika lärosätesgrupperna varierar stort. Mest har intäkterna ökat vid de fackinriktade universiteten och det är också vid dessa lärosäten som arbetstiden för forskning och utbildning på forskarnivå har ökat mest.

Analysen visar även på tydliga skillnader mellan forskningsintäkter och den arbetstid som ägnas åt forskning mellan olika lärosätesgrupper. Där fackinriktade universitet har betydligt större forskningsintäkter i förhållande till den arbetstid som läggs på forskning har till exempel gruppen högskolor det motsatta förhållandet. Där läggs betydligt mer arbetstid på forskning i förhållande till de forskningsintäkter man har. Det här kan enligt analysen förklaras med att de fackinriktade universitetens forskning ofta ställer högre krav på dyr infrastruktur.

Utvalda diagram

Procentuell fördelning av årsverken för forskning, undervisning på grundnivå och avancerad nivå, undervisning på forskarutbildning, deltagande i egen forskarutbildning och övrig verksamhet 2005-2011:

Procentuell fördelning av årsverken för forskning, undervisning på grundnivå och avancerad nivå, undervisning på forskarutbildning, deltagande i egen forskarutbildning och övrig verksamhet 2005-2011

Procentuell fördelning av årsverken för forskning, undervisning på grundnivå och avancerad nivå, undervisning på forskarutbildning, deltagande i egen forskarutbildning och övrig verksamhet 2005-2011:

Procentuell fördelning av årsverken för forskning, undervisning på grundnivå och avancerad nivå, undervisning på forskarutbildning, deltagande i egen forskarutbildning och övrig verksamhet 2005-2011

Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå 2005-2012, miljoner kronor i 2012 års priser (höger axel) och på vänster axel antal årsverken för forskning och forskarutbildning 2005-2011:

Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå 2005-2012, miljoner kronor i 2012 års priser

Ökningen av forskningsintäkterna har nyligen analyserats i en rapport från UKÄ: Forskningsresurser i högskolan. Rapporten analyserar de förändringar i lärosätenas forskningsfinansiering som skett framför allt med anledning av den forskningspolitiska propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). I propositionen presenterade regeringen en kraftig satsning på forskning, vilket innebar att forskningsresurserna ökade med 5 miljarder fram till 2012.