Färre studenter i högskolan 2012

Antalet helårsstudenter minskade från 2011 till 2012 med 10 600. Minskningen beror på att universiteten och högskolorna dragit ner på sina utbildningsplatser eftersom en tillfällig utökning av anslagen har upphört. Det visar UKÄ:s analys av lärosätenas årsredovisningar för 2012.

I samband med lågkonjunkturen ökade regeringen tillfälligt anslagen för 25 lärosäten under 2010 och 2011, för att de skulle kunna ta emot fler studenter än tidigare. Sammanlagt ökade anslagen med 700 miljoner kronor, motsvarande ungefär 10 000 helårsstudenter. När det tillfälliga tillskottet upphörde 2012 minskade antalet anslagsfinansierade helårsstudenter med 11 700, eller fyra procent, jämfört med året innan, som en följd av att lärosätena nu har fått anpassa sitt utbud efter de minskade anslagen. Det innebär att efter en kraftig uppgång av antalet helårsstudenter de senaste åren är studentvolymen nu nere på samma nivå som 2009 och i början av 2000-talet.

Lärosätena har framför allt minskat utbudet av fristående kurser och kortare program, vilket är helt i linje med regeringens ambition att lärosätena ska prioritera högskoleutbildning som leder fram till en examen, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ.

Minskningen av de anslagsfinansierade studenterna uppvägs till en mindre del av utländska studieavgiftsskyldiga studenter som var 1 700 helårsstudenter 2012, en ökning med 1 100 jämfört med föregående år.

Färre studenter vid 26 lärosäten

Vid 26 av de 36 lärosäten som omfattas av analysen minskade antalet helårsstudenter mellan 2011 och 2012. Antalsmässigt var minskningen störst vid Högskolan Dalarna, där antalet minskade med 930 helårsstudenter, eller 13 procent. Andra lärosäten med stora minskningar är KTH, Södertörns högskola, Umeå universitet och Göteborgs universitet. På vissa lärosäten kompenseras minskningarna till viss del av ett ökat antal avgiftsskyldiga studenter. Vid ett fåtal lärosäten har antalet helårsstudenter istället ökat under 2012. Det gäller Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt flertalet konstnärliga högskolor i Stockholm. Luleå tekniska universitet har ökat mest av dessa, med åtta procent.

Fortsatt minskad studentvolym är att vänta

År 2013 och framåt görs volymmässiga indragningar av olika skäl, bland annat med anledning av studieavgiftsreformen. De uppvägs dock delvis av en tillfällig anslagsutökning 2013-2015.

– Eftersom de studieavgiftsskyldiga studenterna fortfarande är få kan vi sammantaget räkna med mindre studentvolym de kommande åren, säger Marie Kahlroth.

Diagram över antal helårsstudenter 2012:

Antal helårsstudenter