UKÄ yttrar sig om utredning om stärkt kvalitet inom fritidshem

Universitetskanslersämbetet har inbjudits att yttra sig över utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg” (SOU 2020:34).

Kommentarer i korthet:

  • UKÄ stödjer förslaget om att även pedagogisk personal inom fritidshemsverksamheten ska ges möjlighet att studera och ta ut en examen inom satsningen vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärarexamen (VAL).
  • UKÄ stödjer även förslaget att ändra behörighetskravet från att vara verksam som lärare till att en sökande ska medverka i undervisningen i fritidshem.
  • UKÄ invänder mot att sista dag att uppfylla behörighetskravet om medverkan i undervisningen föreslås vara flera månader innan sista dag för ansökan till VAL.
  • UKÄ menar att utredningen synliggör en komplex problematik som rör kunskapsutvecklingen inom områden som har relevans för fritidshemmens verksamhet, något som vi också har identifierat i vår utvärdering av grundlärarutbildningarna och i våra kontakter med lärosätena.
  • UKÄ stödjer inte en ändring av nivåplaceringen för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, från grundnivå till avancerad nivå. Vi är dock positiva till att frågan om kompetensförsörjningen inom utbildningen utreds för att hitta andra lösningar eftersom den är central för utbildningens kvalitet och lärarförsörjningen.

Fakta: VAL
VAL står för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärarexamen. VAL-satsningen görs av regeringen för att ge yrkesverksamma lärare som påbörjat en lärarutbildning, men saknar examen, möjlighet att bli behöriga såväl genom en lärarexamen som en lärar- eller förskollärarlegitimation. Studenterna inom VAL får en individuell studieplan, som utgår från deras tidigare utbildning och erfarenheter. VAL ges av åtta lärosäten och pågår till 2030.