Yttrande om livslångt lärande

UKÄ har yttrat sig över promemorian om livslångt lärande.

Sammanfattningsvis tycker UKÄ:

  • Att det är positivt med förslaget att skriva in akademisk frihet i högskolelagen som en allmän princip. Värdet av akademisk frihet som en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund skulle tydliggöras och lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället får en uttalad formulering i lagtext. Samtidigt är det otydligt hur den föreslagna skrivningen om akademisk frihet ska omsättas i praktiken, och vilka konsekvenser den därmed skulle få.
  • Att det är positivt med förslaget om livslångt lärande som politisk viljeyttring. Det visar på högskolans viktiga roll när det gäller denna fråga. UKÄ ser dock inte hur den föreslagna ändringen förtydligar lärosätenas ansvar eller hur den skulle förbättra möjligheterna för det livslånga lärandet.
  • Att det är positivt att ändringar i högskolelagen öppnar för möjligheten att följa upp och utvärdera verksamheten inom de aktuella områdena, till exempel genom UKÄ:s tematiska utvärderingar.

En övergripande reflektion är att det är svårt att veta vad förslaget om akademisk frihet respektive livslångt lärande i högskolelagen skulle innebära i praktiken, och därmed vilka konsekvenser de skulle kunna få. UKÄ är också tveksam till om de förslagna ändringarna skulle innebära att akademisk frihet respektive livslångt lärande lyfts på ett tydligare sätt i lärosätenas prioriterings- och uppföljningsarbete jämfört med idag.