UKÄ tycker till om VAL

Se UKÄ:s yttrande över promemorian ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”.

UKÄ tillstyrker inte förslaget om att högskolan i vissa fall ska få använda särskilda prov. Vi anser att användningen av proven innebär en osäker gränsdragning mellan examination och validering. Vi anser även att det bör göras en djupgående analys av förslaget om särskilda prov och de konsekvenser förslaget kan få innan ytterligare steg tas.

UKÄ stödjer att ytterligare en möjlighet till behörighetsgivande utbildning införs inom VAL för personer som är verksamma inom undervisning i förskolan. Vi anser att det finns flera fördelar med att välja 120 högskolepoäng som gräns för vad som får läsas inom VAL om syftet med förändringen är fler behöriga förskollärare.

UKÄ stödjer förslaget om att ta bort behörighetskravet om en yrkeserfarenhet som ägt rum före den 1 juli 2015. Vi ser dock inga goda skäl till varför sökande måste uppfylla det nya behörighetskravet om minst åtta års yrkeserfarenhet senast ett år innan VAL-utbildningen påbörjas.

UKÄ stödjer också förslaget om att ta bort behörighetskravet om anställning den 1 december 2013. Inte heller här ser vi några goda skäl till varför sökande måste uppfylla det nya behörighetskravet om anställning senast ett år innan VAL-utbildningen påbörjas.

Fakta: VAL
VAL står för Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. VAL-satsningen görs av regeringen för att ge yrkesverksamma lärare som påbörjat en lärarutbildning, men saknar examen, möjlighet att bli behöriga såväl genom en lärarexamen som en lärar- eller förskollärarlegitimation. Nu vill regeringen utöka satsningen så att fler ska få möjlighet att ta en förskollärarexamen. Studenterna inom VAL får en individuell studieplan, som utgår från deras tidigare utbildning och erfarenheter. VAL pågår till 2030.