UKÄs som central kunskapsnod kan ge effekt på flera nivåer

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bjudits in och fått möjlighet att lämna synpunkter på regeringens forskningspolitik. Regeringens syfte är att föra en dialog och få in synpunkter till den forskningspolitiska inriktningen från år 2021.

UKÄ har identifierat och valt att fokusera på sex områden som anses särskilt prioriterade för att fortsättningsvis kunna säkra och stärka kvaliteten och utvecklingen av forskningen vid svenska högskolor och universitet. Områdena är följande:

1. UKÄ:s ansvar för granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning
2. UKÄ som en central kunskapsnod för högskolans hela verksamhet
3. Fokus på forskarutbildningen
4. Karriärvägar inom och utom högskolan
5. Kallelseförfarandet
6. Statistik om högskolans forskning

Några av UKÄ: s synpunkter i korthet

Granskningar av kvalitetssäkringsarbetet

UKÄ bedömer att det system som myndigheten tagit fram för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete kring forskning främjar en samordnad, tillitsbaserad och långsiktig styrning av högskolesektorn. Det är angeläget att detta system får möjlighet att verka långsiktigt för att uppnå de effekter som var regeringens intention.

UKÄ som central kunskapsnod

UKÄ:s kvalitetsgranskningar liksom den tillsyn, de analyser och den statistiska uppföljning som sker fungerar som viktiga instrument för att säkerställa och stimulera lärosätenas kvalitetsansvar och verksamhetsutveckling. UKÄ bedömer att regeringen bör höja kapaciteten till att analysera hela högskolans verksamhet genom ett utökat uppdrag och utökade medel till UKÄ.

Fokus på forskarutbildningen

För att säkra lärosätenas kompetensförsörjning och utveckla kvaliteten i svensk forskning bör forskarutbildningen uppmärksammas i större utsträckning, anser UKÄ. Det kan ske genom att UKÄ ges fortsatta möjligheter att analysera vilka konsekvenser utvecklingen kan ha för Sveriges roll som en ledande kunskapsnation, svensk konkurrenskraft samt kompetens-försörjningen till högskolan, näringslivet och övriga sektorer. Regeringen kan också ta initiativ till att ge stöd för fler samverkansformer kring utbildning på forskarnivå mellan lärosäten, respektive privat och offentlig sektor.

Uppföljning av reglerna för anställning av professurer

UKÄ anser att det är angeläget att följa upp lärosätenas tillämpning av det så kallade kallelseförfarandet, som gör det möjligt för lärosätena att tillsätta professurer utan öppen utlysning. UKÄ föreslår att myndigheten ges ett avgränsat uppdrag med syftet att följa upp hur lärosätena tillämpat bestämmelsen om kallelseförfarandet.

Statistik om högskolans forskning

Utveckling av statistik om högskolans forskning skulle bidra till att underlätta lärosätenas interna uppföljnings- och kvalitetsarbete och därmed stärka kvaliteten i svensk forskning. Inom pågående utvecklingsarbete har UKÄ hittills identifierat ett behov av att utveckla statistiken kring följande områden: vetenskaplig och konstnärlig produktion samt samverkan, mobilitet och innovationsverksamhet.

För att på bästa sätt kunna utveckla statistiken anser vi att regeringen bör ge UKÄ ett tydligt ansvar för den officiella statistiken för högskolans forskning.

Sammanfattningsvis anser UKÄ att dessa förslag och nya och utökade uppdrag gör det möjligt för myndigheten att arbeta ännu mer långsiktigt. Det arbetet kommer ge effekt på flera nivåer för att säkra och stärka kvaliteten och utvecklingen av forskningen vid svenska högskolor och universitet.