UKÄ yttrar sig över Styr- och resursutredningen

Universitetskanslersämbetet är remissinstans för Styr- och resursutredningen, STRUT. Utredningens uppdrag var att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning samt lämna förslag på hur systemen ska utformas i framtiden.

Några av UKÄ: s synpunkter i korthet

  • UKÄ stöder en mer sammanhållen och långsiktig styrning av universitet och högskolor. Överenskommelser mellan regeringen och lärosätena bör kunna leda till en fördjupad dialog och en större möjlighet till lärosätesspecifika profiler och utvecklingsvägar.
  • UKÄ tillstyrker förslaget med propositioner för högre utbildning och forskning med fyraåriga planeringscykler och ett dialogbaserat styrsystem. UKÄ anser dock att det faktum att det inte kan anses vara två jämbördiga parter som för dessa dialoger och träffar överenskommelser måste hanteras inom systemet.
  • Utredningen föreslår att en expertgrupp för analys av högre utbildning och forskning inrättas och att UKÄ utgör värd för denna. UKÄ håller med om att en analysfunktion bör inrättas – oavsett i vilken utsträckning övriga av utredningens förslag genomförs. UKÄ är positiva till att knyta analysfunktionen nära UKÄ:s verksamhet, men anser att den skulle bli mer effektiv om den integrerades med UKÄ:s ordinarie verksamhet. UKÄ föreslår därför i stället att en expertgrupp med bred representation från samhällets olika sektorer som är knutet till UKÄ inrättas.
  • Om en kommitté inrättas enligt utredningens förslag vill UKÄ framhålla vikten av att verksamheten knyts nära UKÄ så att UKÄ:s expertkompetens kommer till användning för en stor del av de tänkta analyserna. UKÄ avstyrker ett förslag som är utformat så att UKÄ:s värdskap huvudsakligen skulle bestå av att utnyttja UKÄ för administrativt stöd, kommunikation och lokaler.