UKÄ om specialistsjuksköterskeutbildningen

Universitetskanslersämbetet har yttrat sig över slutbetänkandet från utredningen om specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Sammanfattning av UKÄ:s synpunkter

UKÄ instämmer med utredningens bedömning att specialiströntgensjuksköterskeexamen inte ska införas i högskolan. Myndigheten står bakom utredningens resonemang att det är olämpligt att inrätta en ny yrkesexamen om dessa kunskaper kan erhållas genom en utbildning som enbart omfattar 30 högskolepoäng.

UKÄ instämmer i förslaget att ansvaret för sjuksköterskors specialisering fortsatt ska vara statens ansvar, istället för att omfördela ansvaret för utbildningen på olika huvudmän.

UKÄ instämmer med utredningens bedömning att det finns ett behov av att införa en ny yrkesexamen på avancerad nivå. Dock finner myndigheten den föreslagna examentitelns benämning Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (AKS) som problematisk. UKÄ anser att benämningen på föreslagen examen behöver utredas ytterligare.

UKÄ bedömer omfattning om 60 högskolepoäng för en specialistsjuksköterskeutbildning som otillräckligt i förhållande till de i examensmålen ställda kraven.

UKÄ vill understryka att det är av stor vikt att skillnaderna i examensmålen mellan vanlig specialistsjuksköterska och AKS synliggörs.

UKÄ välkomnar förslaget om ett samverkansråd på nationell nivå. Myndigheten menar dock att detta samverkansråd inte bör begränsa sitt arbete till att gälla enbart de fyra angivna utbildningsgrupperna. Samverkansarbetet bör inkludera fler utbildnings- och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet.