Yttrande: En sexårig utbildning till läkarexamen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats yttra sig över promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen.

  • UKÄ är positiv till förslaget om ändrade krav för läkarexamen med ökad omfattning och nya och ändrade examensmål.
  • UKÄ är tveksam till det föreslagna nya målet: kunskap om användning av digitala hjälpmedel. Målet är otydligt formulerat och det kan leda till svårigheter för lärosätena att tolka vad regeringen avser med målet.
  • UKÄ instämmer i regeringens bedömning att universitet och högskolor som vill kunna utfärda läkarexamen enligt de nya bestämmelserna behöver ansöka om examenstillstånd. Det är dock av stor vikt att lärosäten som vill ge den nya utbildningen får tillräckligt med tid att utforma den nya utbildningen och även att det finns rimligt med tid för examenstillståndsprövningarna.