Yttrande över betänkandet Konstnär – oavsett villkor

UKÄ har lämnat synpunkter på de förslag som särskilt riktar sig till UKÄ i betänkandet Konstnär - oavsett villkor?.

Utredningen bedömer att UKÄ bör få i uppdrag att utvärdera berörda universitets och högskolors arbete för att bredda rekryteringen till konstnärlig högskoleutbildning.

UKÄ håller med om behovet men anser att en sådan utvärdering eller analys bör genomföras ur ett bredare perspektiv som innefattar hela högskolesektorn.