Remissvar: Validering i högskolan

UKÄ har svarat på remissen av Valideringsdelegationens delbetänkande om validering i högskolan.

Syftet med förslagen i betänkandet är att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens.

UKÄ ser positivt på förslaget till ändring i 6 kap 6-7 §§ högskoleförordningen, som kan bidra till att fler studenter får sina kunskaper tillgodoräknade och på så sätt kan förkorta sin studietid. Detta vore fördelaktigt såväl för den enskilde studenten som i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

I yttrandet på länken ovan kan du läsa UKÄ:s kommentarer till övriga förslag i delbetänkandet.