Remissvar om förutsättningar för personal i skolan

UKÄ har lämnat synpunkter på slutbetänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) från utredningen med namnet Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.

Utredningen ska lämna förslag som kan skapa bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer. I det här remissvaret kan du läsa våra synpunkter på några av de rekommendationer utredningen lämnat.