Remissvar: Forska tillsammans

UKÄ ger synpunkter på några av förslagen i betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.

Utredningen har som syfte att dels kartlägga den befintliga samverkan som redan finns mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning, dels redovisa vad som kan utgöra hinder för denna samverkan. Slutligen ger utredningen förslag på hur lärosäten och skolhuvudmän kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.

UKÄ instämmer i utredningens rekommendation att huvudmännen bör ha ett tydligt och varaktigt stöd för att utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kunna integrera resultat från praktiknära forskning. I enlighet med utredningen vill UKÄ här särskilt betona vikten av att huvudmännen ser betydelsen av att använda den kompetens som finns hos de lärare som har en forskarexamen.

I utredningens kartläggning av den samverkan som sker mellan lärosäten och huvudmän kring praktiknära forskning har det framkommit att det finns en osäkerhet kring hur lektorer och medarbetare med forskarexamen bäst tas i anspråk i den egna verksamheten. Att anställa lärare med forskarexamen som lektorer är en av flera möjligheter till att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen som helhet.

Dock efterlyser UKÄ ett förtydligande kring huruvida utredningen ser alla forskarutbildade eller lektorer som centrala resurser i arbetet med just den praktiknära forskningen och den samverkan kring denna forskning som ska ske mellan lärosäten och skolor, eller om de enbart tänker sig de med en särskild ämnesbakgrund exempelvis inom utbildningsvetenskap.