En strategisk agenda för internationalisering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har yttrat sig över delbetänkandet En strategisk agenda för internationalisering.

Positivt med lagändring

UKÄ ställer sig positivt till en reglering i högskolelagen av de övergripande målen för universitetens och högskolornas internationella arbete. Det internationella och interkulturella perspektivet skulle i så fall behöva beaktas i kvalitetssäkringsprocesser både vid lärosätena och i UKÄ:s egna värderingar.

Tematiska utvärderingar av internationalisering

UKÄ stödjer utredningens förslag om tematiska utvärderingar av lärosätenas internationalisering inom ramen för UKÄ:s kvalitetssäkringssystem. Samtidigt betonar UKÄ att det är viktigt att undersöka hur en sådan kvalitetsändring kan integreras i UKÄ:s befintliga system.

Kvalitetssäkring av svensk utbildning utomlands

UKÄ instämmer i att ansvaret för kvalitetssäkring av svensk högskoleutbildning utomlands behöver klargöras. Ämbetet anser att det är viktigt att utreda hur en sådan kvalitetssäkring skulle kunna integreras i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem.

Mer heltäckande statistik efterfrågas

UKÄ är, i egenskap av statistikansvarig myndighet, positivt till att utveckla en mer heltäckande statistik på internationaliseringsområdet. UKÄ vill också undersöka förutsättningarna att tillgängliggöra nya uppgifter om internationalisering snabbare än idag.

Utvärdering av tillgodoräknande av utlandsstudier

UKÄ är tveksamt till att i nuläget utvärdera lärosätenas arbete med tillgodoräknande av utbytesstudier, men anser att det kan ingå i ämbetets pågående utvecklingsarbete om uppföljning av tillgodoräknande generellt sett.

Frivillig certifiering

UKÄ anser att det är viktigt att kartlägga lärosätenas behov av möjligheten till certifiering av internationalisering och att främst externa aktörer bör tillhandahålla en sådan certifiering.

Behov av internationell omvärldsbevakning

UKÄ instämmer i utredningens bedömning av behovet om stärkt omvärldsbevakning och omvärldsanalys i internationella frågor. Ansvaret skulle kunna delas mellan ett antal myndigheter.