UKÄ stödjer STRUT-förslag

Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT) presenterade i januari ett övergripande modellförslag som UKÄ nu valt att kommentera.

UKÄ har under flera år pekat på behovet av att se över nuvarande system för resurstilldelning, bland annat utifrån att de ersättningsbelopp som tillämpas inte har anpassats till de förändringar som skett när det gäller till exempel undervisningsformer, framväxten av tvärvetenskapliga utbildning samt införandet av utbildningsnivåer. Dessutom saknar systemet incitament för lärosätena att anpassa utbildningsutbudet utifrån arbetsmarknaden eller andra behov om det inte finns en stor studentefterfrågan. UKÄ välkomnar därför den grundliga översynen som görs av styr- och resurstilldelningssystemet och stödjer utredningens tankar om en mer sammanhållen och långsiktig styrning.