UKÄ välkomnar förslag om treårig utbildning för tandhygienistexamen

UKÄ välkomnar i ett remissvar regeringens förslag om ändrade krav för tandhygienistexamen med ökad omfattning och nya och reviderade examensmål.

Regeringen föreslår i en promemoria att utbildningskraven för en tandhygienistexamen förlängs från 120 till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. UKÄ välkomnar i sitt remissvar förslaget. Myndigheten har i en analys från 2015 kommit fram till att fördelarna med en sådan förlängning klart överväger nackdelarna.

I promemorian belyser regeringen att förslaget innebär en väsentlig ändring av kraven för examen och att de lärosäten som vill utfärda den nya tandhygienistexamen ska ansöka om tillstånd för detta. UKÄ instämmer med regeringen då syftet med en tillståndsprövning är att säkerställa att lärosätena har nödvändiga förutsättningar för att studenterna ska kunna nå examensmålen.