Yttrande över Riksrevisionens granskning Varför sparar lärosätena? 

Vi välkomnar Riksrevisionens granskning av vilka faktorer som har påverkat utvecklingen av lärosätenas myndighetskapital. Utvecklingen av storleken på lärosätenas myndighetskapital har dock sedan länge varit känd eftersom UKÄ sedan 2004 följer upp lärosätenas myndighetskapital per verksamhetsområde genom uppgifter om årets respektive balanserad kapitalförändring samt årligen publicerar analyser om lärosätenas årsredovisningar.

UKÄ instämmer i Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör säkerställa en tydlig strategisk och transparent styrning och uppföljning av myndighetskapitalet vid universitet och högskolor, men delar inte Riksrevisionens syn på hur det bör gå till. I stället för nya återrapporteringskrav anser UKÄ att regeringens uppföljning av lärosätenas planerade förbrukning, alternativt uppbyggnad, av myndighetskapital bör ske via den årliga myndighetsdialogen.

UKÄ anser däremot inte att lärosätena ska behöva redovisa myndighetskapitalet uppdelat på fritt respektive intecknat kapital i sina årsredovisningar. UKÄ instämmer dock i Riksrevisionens rekommendation att lärosätena bör utveckla sina rutiner för att planera för och följa upp förbrukningen av myndighetskapital. Att lärosätena har information om myndighetskapitalets sammansättning är en förutsättning för konstruktiva dialoger, men hur lärosätena skaffar sig denna överblick bör vara en intern lärosätefråga.