Yttrande över ny förvaltningslag

UKÄ har inga synpunkter på de författningsändringar som föreslås i promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag. Däremot bör högskoleförordningen ändras så att även jävsbeslut får överklagas.

UKÄ anser att jävsbeslut fattade av universitet och högskolor behöver kunna överklagas enligt förvaltningslagen. Reglerna i högskoleförordningen bör därför ändras så att det klargörs att även jävsbeslut får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).