Remissvar: Reformvård till stöd för en bättre skola

UKÄ ställer sig bakom flertalet av utredarens förslag, men föreslår fem tillägg. Ett är att specialpedagogexamen bör avskaffas och istället ingå i speciallärarutbildningen som en av inriktningarna.

Delbetänkandet av utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51), syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna för skolans och förskolans personal att fullfölja sina uppdrag. En annan viktig del i uppdraget innefattar en översyn av de regler som gäller för behörighet och legitimation inom skolområdet.

Förslag på fem tillägg

UKÄ ställer sig bakom flertalet av utredarens förslag och anser att delbetänkandet håller en god balans mellan legitimationsreformens grundläggande principer och reformvårdande förändringar av reformens regelverk. Vi föreslår dock fem tillägg:

  1. På längre sikt är det önskvärt att en mer genomgripande revidering görs av behörighetsförordningen, så att den blir mer tillgänglig för de målgrupper som berörs av den.
  2. UKÄ står fast vid de slutsatser som dåvarande Högskoleverket kom fram till 2012 i rapporten Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan, nämligen att specialpedagogexamen bör avskaffas och att speciallärarexamen istället bör utökas med ytterligare en inriktning mot specialpedagogiskt arbete.
  3. Det är rimligt att de som har specialistkompetens för undervisning inom det estetiska området i gymnasieskolan, riksrekryterande yrkesutbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskola ska kunna anställas tillsvidare utan legitimation. Det är dock angeläget att de ges möjlighet till kompetensutveckling inom vissa delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen.
  4. UKÄ anser att undantaget från krav på behörighet för modersmålslärare bör tidsbegränsas och en långsiktig strategi som leder till en behörighetsgivande modersmålslärarexamen utvecklas.
  5. UKÄ anser att en långsiktig strategi behövs för att lärarna i yrkesämnen ska kunna få en behörighetsgivande yrkeslärarexamen.