Remissvar: Brett deltagande i högskoleutbildning

UKÄ har inget att invända mot regeringens förslag om att ändra högskolelagen så att högskolorna inte bara ska främja en breddad rekrytering, utan även ett brett deltagande i utbildningen. Däremot bör lagtexten uttryckas tydligare.

Social och etnisk bakgrund har stor betydelse för i vilken utsträckning ungdomar väljer högskoleutbildning, trots att utbildningen bör vara tillgänglig för alla som har intresse och förmåga att ta del av den. UKÄ konstaterar att med den föreslagna ändringen blir det tydligt att studenter med olika bakgrund ska kunna genomföra och avsluta sina studier.

Enligt förslaget ska formuleringen i högskolelagen vara ”främja ett brett deltagande”. Formuleringen innefattar både rekryteringsfrämjande åtgärder och åtgärder för att främja ett brett deltagande bland antagna. UKÄ anser att lagtexten bör uttryckas på ett tydligare sätt och föreslår följande formulering:

”Högskolorna ska också aktivt främja en breddad rekrytering till högskolan och ett brett deltagande i utbildningen”.

UKÄ har analyserat avhopp och genomströmning utifrån bland annat studenternas bakgrund i en nyligen publicerad rapport:

Tidiga avhopp från högskolan