Remissvar: Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre personer

UKÄ ställer sig positivt till det föreslagna uppdraget att genomföra en kartläggning av utbildning inom områdena gerontologi och geriatrik. Utöver detta har vi många synpunkter på betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Samverkan mellan utbildningssektorn och arbetslivet nödvändig

UKÄ anser att utredarens bedömning att utbildningar på gymnasial nivå och högskolenivå inte har skapat tillräcklig tillgång till yrkesutbildad personal med inriktning mot vård och omsorg är otydlig och missvisande. Lärosätena kan skapa tillgång på utbildningar inom området och ta ansvar för dessa men inte ta huvudansvaret för om tillgången på yrkesutbildad personal är tillräcklig på arbetsmarknaden.

Samtidigt noterar UKÄ att universitet och högskolor inte alls nämns i bedömningar och förslag om hur balans mellan tillgång och efterfrågan på yrkeskompetent personal kan uppnås. UKÄ menar att lärosätena är en mycket viktig samverkansaktör i ett sådant arbete.

Kartläggning av befintliga utbildningar behövs

UKÄ är positivt till att få i uppdrag att genomföra en kartläggning av den befintliga utbildningen inom områdena gerontologi och geriatrik.

För att få en bra bild bör en sådan kartläggning inte begränsas till förekomsten av kurser utan även innehålla andra delar, till exempel kursernas omfattning, innehåll, akademisk nivå med mera. Den bör även omfatta alla relevanta utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Behovet av specialisering och vidareutbildningar

Däremot ligger det inte i UKÄ:s uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att främja specialist- och vidareutbildning inom gerontologi och geriatrik. UKÄ kan genomföra en kartläggning av den befintliga utbildningen inom området, men behoven av nya specialiseringar eller vidareutbildningar bedöms bäst av olika intressentgrupper inom området.

Samverkansarenor

Utredaren föreslår att UKÄ, Socialstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att skapa samverkansarenor och säkerställa statistik och prognoser för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

UKÄ och Socialstyrelsen har redan ett motsvarande uppdrag för de yrken som kräver högskoleutbildning och UKÄ anser att ett eventuellt nytt uppdrag bör bygga på detta efter det att det rapporterats till regeringen 2019 eller läggas som ett separat uppdrag till de tillkommande myndigheterna.