Remissvar: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet

UKÄ tycker att det är angeläget att att det görs en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor. Vi anser också att hur personuppgifter behandlas i relation till "learning analytics" kan behöva utredas närmare.

Utredningens bedömning är att förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor är förenlig med dataskyddsförordningen (kapitel 5.6.2). UKÄ har inget att erinra mot detta eller mot behovet av ändringar med anledning av dataskyddsförordningen (5.6.3).

UKÄ instämmer också i utredningens bedömning att det finns behov av en omfattande översyn av förordningen av studier m.m. vid universitet och högskolor (5.6.4).

UKÄ:s statistikarbete

I vårt remissvar menar vi att det kan finnas skäl att tydliggöra skyldigheten för enskilda utbildningsanordnare att rapportera statistik genom en uttrycklig bestämmelse. För närvarande saknas också ett tydligt författningsstöd för insamling av uppgifter om basår och uppdragsutbildningar. Ett sådant författningsstöd skulle kunna ingå i förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Personuppgifter och learning analytics

UKÄ anser vidare att det kan finnas behov av författningsändringar vad gäller hantering av personuppgifter i förhållande till bland annat digitala lärplattformar.

UKÄ-rapport 2016: MOOC:s gör högskolan tillgänglig för fler

Användandet av digitala lärplattformar kan innebära en ökning av den digitala hanteringen av personuppgifter i högskolan bland annat genom så kallad Learning analytics.

Learning analytics i ett lärandesammanhang är en ”teknik” som går ut på att analysera studenternas/elevernas digitala fotspår för användning i utveckling av kursdesign, bedömning och stöd till studenterna.