Skolkommissionens slutbetänkande: Samling för skolan

UKÄ ställer sig bakom flertalet av förslagen i Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Vi ser dock inte att förslagen kommer att öka antalet behöriga lärare.

Hur ska förslagen lösa problemet med lärarbrist?

UKÄ ser inte hur de många lovvärda förslagen från kommissionen på ett avgörande sätt kan bidra till att lösa lärarbristen. I vårt svar på slutbetänkandet efterlyser vi också en redovisning över de föreslagna åtgärdernas potentiella effekter.

UKÄ saknar en analys av och diskussion om vilka ämnen som de föreslagna insatserna för att öka behörigheten bör riktas mot.

Vidare efterlyser UKÄ en diskussion om hur andra yrkeskategorier än lärare kan bli en nödvändig dellösning för att hantera lärarbristen.

Bra att behörighetsregler utreds

UKÄ ställer sig positivt till att kommissionen diskuterar frågan om behörighetsregler till lärarutbildningarna. Vi håller med Skolkommissionen om att frågan bör utredas i särskild ordning.

Skolledares kompetens

UKÄ ställer sig positivt till förslaget om inrättandet av en nationell funktion för lärares och skolledares kompetens och utveckling, men är tveksamt till om den mest lämpliga formen är en särskild myndighet för uppdraget. I den fortsatta utredningen anser UKÄ därför att det bör ingå att överväga om den aktuella funktionen i stället skulle kunna ingå i en större skolmyndighets uppdrag.