Remissvar från UKÄ om hur god forskning ska främjas och oredlighet hanteras

UKÄ välkomnar förslaget om en ny ordning för prövning av ärenden om oredlighet i forskning. Detta framgår i vårt svar på betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Vi ger också flera synpunkter som vi anser stärker utredningens förslag ytterligare.

I vårt yttrande över betänkandet (SOU 2017:10, U2017/00732/F) föreslår vi bland annat att den nya myndighet som föreslås inrättas ska heta Prövningsnämnden för oredlighet i forskning, istället för det föreslagna Oredlighetsnämnden. Det är viktigt att namnet är tydligt för allmänheten och har en neutral klang. Vi ställer oss bakom förslaget att Vetenskapsrådet ska vara värdmyndighet.

Definitionen av oredlighet i forskning

UKÄ menar att även försvårande av vetenskaplig granskning ska ingå i den definition av ”oredlighet i forskning” som utredningen föreslår. Detta för att syftet med regleringen om ansvar ska kunna uppfyllas fullt ut.

Upprätthållande av god sed

Utredningen föreslår att en uppförandekod för god forskningssed ska dokumenteras i en fristående riktlinje. UKÄ menar att ett sådant dokument riskerar bli enbart symboliskt och med oklar juridisk status. Istället föreslår UKÄ att Vetenskapsrådet ges i uppdrag att utarbeta allmänna råd avseende god forskningssed.

Den nya myndigheten bör göra samtliga bedömningar

I UKÄ:s svar lyfter vi också fram vikten av att det inte bör överlämnas till forskningsutföraren att i oklara fall behöva göra en första bedömning av huruvida en anmälan eller särskild misstanke ska anses handla om oredlighet i forskning. Istället bör den föreslagna nya nämndmyndigheten göra samtliga bedömningar. Detta för att systemet ska bli så rättssäkert, konsekvent och trovärdigt som möjligt.

I svaret på betänkandet ger UKÄ också ett antal kommentarer till författningsförslagen.