Yttrande över promemorian Specialpedagogisk kompetens

UKÄ har yttrat sig över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter.

Behov av kompetens och mindre grupper 

UKÄ välkomnar förslaget att både speciallärare och specialpedagoger behöver kompetens att hantera barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter. Det kommer framför allt att vara bra för mindre skolenheter som har ett begränsat utrymme att anställa fler i denna yrkesgrupp. UKÄ lyfter fram vikten av att inkludera och undervisa på individnivå eller i små grupper för att elever med neuropsykiatriska svårigheter ska klara skolan.

Konsekvenser av fler mål bör undersökas

Förslaget innebär en ökning av examensmål och krav på fördjupade kunskaper i utbildningarna för speciallärare och specialpedagoger. Mot bakgrund av att utbildningarna inte förlängs, anser UKÄ att förslaget skulle vinna på att analysera konsekvenserna av dessa förändringar.

Viktigt med fortbildning

Skolverkets satsningar i form av olika varianter av Lärarlyftet omfattar endast obehöriga lärare. Behöriga speciallärare och specialpedagoger behöver dock också fortbildning när det gäller de nya kompetenskraven. Här konstaterar UKÄ att det saknas finansiering för fortbildning.