Remissvar om tillträdesutredningen

UKÄ har yttrat sig över betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå.

UKÄ instämmer i:

  • att ett behörighetsprov införs på försök
  • att det ska vara möjligt att få sin reella kompetens bedömd och att valideringen ska ge ett meritvärde i form av ett omdöme
  • att områdesbehörigheterna avskaffas eftersom dessa har varit svår­överskådliga
  • att meritpoängen avskaffas
  • att högskoleprovsresultat viktas
  • att giltighetstiden för ett högskoleprovsresultat ändras till tre år och att antalet provtillfällen regleras till tre stycken
  • att införa en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet

UKÄ instämmer inte i:

  • att den grundläggande behörigheten ska uttryckas i kompetenser
  • att möjligheten att genom prövning komplettera betygen i efterhand tas bort