Remissvar om kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har yttrat sig över remissen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Bra med tydliga definitioner

UKÄ välkomnar att Socialdepartementet efterlyser en mer tydligt definierad beskrivning av apotekens uppdrag och ansvar. Det skulle kunna bidra till att stärka farmaceuterna i deras yrkesutövning. Däremot stödjer UKÄ inte förslaget att komplettera examensbeskrivningarna med ett utökat antal examensmål för receptarieexamen och apotekarexamen.

Viktigt med kommunikativ kompetens

UKÄ instämmer i att en väl utvecklad kommunikativ kompetens är en viktig egenskap för apoteksanställda farmaceuter. En nödvändig balans av faktakunskap och kommunikativ kompetens är en förutsättning för att säkerställa en patientsäker läkemedelsrådgivning och läkemedelsanvändning.

Examensbeskrivningen behöver inte kompletteras

UKÄ anser att de nuvarande formuleringarna i examensmålen för receptarie- respektive apotekarexamen är fullt tillräckliga för att beskriva dessa förmågor och kraven på nödvändig baskunskap. Därför anser inte UKÄ att examensbeskrivningarna behöver kompletteras.