Remissvar om lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Universitetskanslersämbetet har yttrat sig över remissen
”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle”.

Samverkan viktig för kvalitet

UKÄ instämmer med Vinnova om att samverkan kan och bör fylla en viktig kvalitetshöjande funktion inom såväl utbildning som forskning, och att detta är möjligt att utvärdera. UKÄ menar dock att den föreslagna modellen inte på ett tillräckligt rättssäkert, transparent och
jämförbart sätt förmår värdera lärosätenas samlade samverkan. I förslaget saknas dessutom en övergripande problematisering och konsekvensanalys av sådan utvärdering.

Sammanhållet system för granskningar

UKÄ menar att externa granskningar av lärosätenas verksamhet på sikt bör ske samlat inom ramarna för ett sammanhållet system.

Ställer sig inte bakom förslaget

Av dessa orsaker ställer sig UKÄ inte bakom förslaget i dess nuvarande form och menar att modellen inte bör användas för att fördela resurser. Frågan om lärosätenas resurstilldelning bör istället utredas vidare i samband med den utredning som tillsatts.