Remissvar från UKÄ om gymnasieutbildning

UKÄ har yttrat sig över betänkandet En gymnasieutbildning för alla. Vi anser att förslaget om att utökad undervisningstid och ett obligatoriskt införande av mentorer riskerar att förvärra lärarbristen.

Behåll undervisningstiden

Ett förslag i betänkandet är att undervisningstiden i gymnasieskolan ska öka. Beräkningar visar dock att tillgängliga lärare inte kommer att räcka till för den undervisningstid som finns i gymnasieskolans i dag. Då är det knappast realistiskt att föreslå att undervisningstiden ska öka, anser UKÄ.

Inte mentor

UKÄ motsätter sig förslaget att alla elever ska ha en mentor, gärna med lärarutbildning – ifall mentor innebär något utöver den traditionella klassföreståndaren. Anledningen är att det riskerar att göra lärarbristen värre.

Poängsättningen av gymnasiearbetet kvar

Gymnasiearbetet, som i dag omfattar 100 poäng, ska enligt förslaget i fortsättningen inte vara poängsatt och ligga utanför timplanen. UKÄ stödjer inte detta förslag. Om arbetet inte är poängsatt riskerar det att läraren inte lägger någon mer omfattande tid på det.

UKÄ påpekar att gymnasiearbetet kan vara elevens första tillfälle att göra ett mer samlat arbete, och att det kan ha betydelse för elevens förberedelse inför eventuella högskolestudier.

Innehåll