Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

I UKÄ:s yttrande över betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet ställer vi oss tveksamma till utformningen av förslaget att införa ett samverkanskriterium för fördelning av basanslag och att använda bedömarpaneler för tilldelning av basanslag.

UKÄ avstyrker förslaget att ge lärosätena ett uppdrag att erbjuda vidareutbildning och förslaget att ändra bedömningsgrunderna vid anställningar inom högskolan, så som förslagen är utformade.

UKÄ:s synpunkter på betänkandet begränsar sig till kapitel 5, Kunskapsuppbyggnad, entreprenörskap och innovation.

Konsekvensanalys behövs

På ett mer övergripande plan tycker UKÄ att många av förslagen är för vaga, och därmed inte möjliga att ta ställning till. Dessa förslag bör snarare ses som möjliga utgångspunkter för vidare utredning. I flera fall föreslår utredaren också att regeringen ökar andelen medel till viss verksamhet. Det är i så fall på bekostnad av annan verksamhet, och ämbetet efterlyser en analys av vad det får för konsekvenser.