Justerad modell för indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar

UKÄ yttrar sig över Vetenskapsrådets förslag och tillstyrker förslagen att räkna antal högt citerade artiklar istället för antal fältnormerade artiklar, att inte längre räkna med s.k. Letters och att använda författarfraktionering istället för adressfraktionering.

Förslaget att inkludera publikationer från universitetssjukhusen tillstyrks också men att utelämna publikationer från industriforskningsinstituten behöver analyseras ytterligare.

UKÄ är också tveksamt till fältjustering som bygger på ekonomiska data från SCB, och anser att även detta förslag behöver analyseras ytterligare.

Förslaget innebär heller ingen bättre lösning än den nuvarande på hur den annorlunda publiceringstraditionen inom humaniora, och de problem detta för med sig avseende jämförbarhet och incitament, ska hanteras.