Remissvar från UKÄ om forskarkarriär

UKÄ har yttrat sig över betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden. Att lärosätena i stället för utbildningsbidrag och stipendier erbjuder fasta anställningar kommer förbättra villkoren för unga forskare, anser UKÄ.

Stödjer förslag om fast anställning

UKÄ stödjer utredningens förslag att förbättra villkoren för unga forskare genom att lärosäten ska erbjuda fast anställning i stället för utbildningsbidrag och stipendier. En annan viktig aspekt är att stimulera mobilitet.

Meriteringsanställningar

Vidare anser UKÄ att det är viktigt att det finns meriteringsanställningar med bra villkor men avstyrker utredningens förslag att biträdande lektor ska ersätta nuvarande reglering om anställning för meritering i högskoleförordningen. Detta eftersom olika lärosäten har olika behov och därför behöver fortsatt stort utrymme att på egen hand utforma system för meritering.

UKÄ ser också negativt på förslaget att införa nationella mål för att öka antalet meriteringsanställningar eftersom det kan innebära styrning på en för detaljerad nivå.

UKÄ som statistikansvarig myndighet

Eftersom UKÄ är ansvarig myndighet för officiell statistik om högskolan är vårt yttrande främst fokuserat på dessa delar i betänkandet.

Utredningen föreslår flera olika uppföljningsmodeller kopplade till förslagen till åtgärder. Det handlar främst om statistisk uppföljning och eftersom UKÄ lyfter framförallt fram de statistiska uppföljningar som anges i betänkandet och som är en del av UKÄ:s ansvar för officiell statistik. Uppföljningarna rör visstidsanställningar, enkätundersökning om utlandsvistelser bland högskolans personal som UKÄ och SCB genomfört samt den pilotundersökning som UKÄ har genomfört om internationell mobilitet på forskarnivå.